Açık Rıza Metni | Tur Oto

Açık Rıza Metni

TUR OTO PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ
(“Açık Rıza Metni”)

İşbu Açık Rıza Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinin işlenmesine dair bilgilendirmek ve bu doğrultudaki açık rızalarını almak amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla TUR OTO PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TUR OTO”) tarafından hazırlanmıştır.

Temeli 1971 yılına dayanan, 49 yıllık süreçte hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı, değişim ve gelişim misyonu ve sektöre duyduğu güvenle bugün Ankara’nın en büyük Ford bayileri arasında yer alan TUR OTO, uzman olduğu alanlardaki deneyimini ve finansal hizmetlerin sağlanması konusunda desteğini Türkiye’de doğru kişilere ulaştırabilmek amacıyla geniş kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Daha geniş çapta ve daha çok sayıda kişiyi desteklemek üzere çeşitli projeler uygulamakta, birlikte çalıştığı paydaş kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilikçi ve sürekli gelişimi destekleyen hizmet anlayışı ile Ford marka binek ve ticari araçların satışı, 2.el araç satışı, satış sonrası servis ve boya-kaporta-ekspertiz hizmetleri, yedek parça, ayrıca operasyonel araç kiralama ve sigorta hizmetleri sunan TUR OTO, kalite, çevre, iş güvenliği ve müşteri memnuniyeti politikalarını ulusal ve uluslar arası standartlara, yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde yerine getirerek, en modern donanımı kullanarak, zamanında, güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla seçkin referanslara sahiptir.

TUR OTO ,“Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle TUR OTO, kişisel verilerin KVKK’a uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğun tam idraki ile TUR OTO, KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

TUR OTO olarak, web sitesi ziyaretçilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak KVKK’ya uygun hareket edebilmemizi teminen, mevzuat kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması kapsamında açık rıza gereksinimi nedeniyle aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde web sitesi ziyaretleriniz süresince toplanabilmektedir.

Tarafımızla paylaştığınız ve Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel verilerden KVKK kapsamında istisnai olarak düzenlenmeyen, dolayısıyla kanunlarda öngörülmeyen ve/veya sözleşmenin ifası için gerekli olmamakla birlikte web sitesi ziyaretleriniz boyunca TUR OTO tarafından temin edilmesi gereken kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir. TUR OTO Aydınlatma Metni’nde açıklanan esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

İşlenebilecek olan kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki gibidir:

 • Ad ve soyad,
 • E-posta adresi,
 • T.C kimlik numarası veya Pasaport numarası,
 • Plaka numarası,
 • Ev adresi,
 • Ehliyet numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Telefon numarası,
 • Müşteri
 • Ödeme bilgileri, (Kart Numarası, Son kullanma tarihi, CCV vs.)
 • Veri Sorumlusu’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

TUR OTO Aydınlatma Metni kapsamında açıklandığı üzere, verilerinizin aktarılabileceği yurtiçindeki şirketler ve aktarım amacı aşağıdaki gibidir:

..

Daha sonra veri aktarımının gerekli olması halinde bu aktarım TUR OTO Aydınlatma Metni ile Açık Rıza Metni kapsamında yapılan açıklamalar ve KVKK çerçevesinde yurtiçindeki diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.