KVKK ( Aydınlatma Metni ) | Tur Oto

KVKK ( Aydınlatma Metni )

TUR OTO PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, TUR OTO PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TUR OTO”) tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

Temeli 1971 yılına dayanan, 49 yıllık süreçte hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı, değişim ve gelişim misyonu ve sektöre duyduğu güvenle bugün Ankara’nın en büyük Ford bayileri arasında yer alan TUR OTO, uzman olduğu alanlardaki deneyimini ve finansal hizmetlerin sağlanması konusunda desteğini Türkiye’de doğru kişilere ulaştırabilmek amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Yenilikçi ve sürekli gelişimi destekleyen hizmet anlayışı ile Ford marka binek ve ticari araçların satışı, 2.el araç satışı, satış sonrası servis ve boya-kaporta-ekspertiz hizmetleri, yedek parça, ayrıca operasyonel araç kiralama ve sigorta hizmetleri sunan TUR OTO, kalite, çevre, iş güvenliği ve müşteri memnuniyeti politikalarını ulusal ve uluslar arası standartlara, yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde yerine getirerek, en modern donanımı kullanarak, zamanında, güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla seçkin referanslara sahiptir.

TUR OTO ,“Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle TUR OTO, kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğun tam idraki ile TUR OTO, KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

1. Kişisel Veriler Nelerdir ve Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK bağlamında kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İşlenecek kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir:

 • Ad ve soyad,
 • E-posta adresi,
 • T.C kimlik numarası veya Pasaport numarası,
 • Plaka numarası,
 • Ev adresi,
 • Ehliyet numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Telefon numarası,
 • Müşteri türü, (Bireysel/Kurumsal)
 • Ödeme bilgileri, (Kart Numarası, Son kullanma tarihi, CCV vs.)
 • Veri Sorumlusu’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Veri sorumlusu ise yine KVKK kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi vasıtasıyla yazılı ya da elektronik olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları Veri Sorumlusu olarak iç politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdaki işleme amaçlarını, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kapsayabilecektir:

 • Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, planlanması ve icrası ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • TUR OTO faaliyetlerinin iç prosedürler ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğindegüncel olma,
 • Belirli, açık ve meşruamaçlar için işlenme,
 • İşlendikleriamaçlabağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleriamaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Veri Sorumlusu kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

Veri Sorumlusu tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin açık rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Veri Sorumlusu bu kapsamda kişisel verileri KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak üçüncü kişilere aktarabilir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlar ve buna uygun olarak verilerinizin daha sonra aktarılabileceği diğer üçüncü kişiler saklı kalmak üzere verilerinizin aktarılabileceği yurtiçindeki şirketler ve aktarım amacı aşağıdaki gibidir:

...

Daha sonra veri aktarımının gerekli olması halinde bu aktarım işbu Aydınlatma Metni kapsamında yapılan açıklamalar çerçevesinde yurtiçindeki diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Veri Sorumlusu olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile, internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda, otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından mevzuata uygun yöntemlerle iletilmesi halinde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Hakların kullanımı için doldurulması gerekli Başvuru Formu, işbu Aydınlatma Metni’ne eklidir.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.